Gràfics dels consums energètics de l'escola 25 de Setembre

18
maig

Visualitzacions dels consums energètics

A l’escola 25 de Setembre de Rubí s’està duent a terme una prova pilot per visualitzar les dades dels consums energètics.  Aquests gràfics de visualització d’històrics de variables relacionades amb la sostenibilitat i la salut mostren tres valors: electricitat (primera figura), aigua (segona figura) i gas (tercera figura). Tots tres gràfics mostren els valors de l’ última setmana amb el període equivalent de l’any anterior.

Les dades han sigut proporcionades per la plataforma DEXMA, un software de gestió i eficiència energètica. Gràcies al monitoratge en temps real de la plataforma permet optimitzar la petjada energètica.

Visualitzador dels sensors (dashboard amb node-red)

Seguidament, al link adjunt es mostra un dashboard dels sensors. Aquest, s’ha programat amb Node-Red, una eina de programació visual. Es mostra una categoria de sensors que avaluen els nivells de CO2, Temperatura i Humitat. Els valors es mostren cada 30 minuts, no obstant, quan un valor és major o menor respecte els paràmetres establerts s’envia una alerta automàticament.

A continuació es mostra una imatge del visualitzador:

Link del dashboard: Node-RED Dashboard (xoic.coop)

Aquí us deixem uns links per a més informació respecte el Programa d’Escoles Verdes de Rubí: